Obchodní podmínky

Obchodní podmínky upravují vztah mezi firmou SVT - Milan Novák /dále prodávající/ a jejím zákazníkem /dále kupující/ při prodeji zboží a služeb /dále jen zboží/.

Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, ať již je smlouva uzavřena v písemné nebo ústní formě a vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito podmínkami, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak. Kupující je vázán těmito podmínkami v okamžiku uzavření smlouvy, je-li zboží předáno kupujícímu před uzavřením smlouvy, v okamžiku jeho převzetí.

Kupující přijímá platnost obchodních podmínek nejpozději odběrem produktu u prodávajícího a tímto aktem pro něj vstupují obchodní podmínky v platnost.


1. Uzavření smlouvy
Kupní smlouva je uzavřena dnem, kdy se účastníci dohodnou na podstatných náležitostech smlouvy. Není-li smlouva uzavřena v písemné formě, platí, že je uzavřena dnem, kdy kupující zaplatí sjednanou kupní cenu a prodávající je povinen předat zboží kupujícímu v den platby, není-li sjednán jiný pozdější den pro převzetí zboží. Je-li zboží předáno kupujícímu před zaplacením kupní ceny, platí, že smlouva je uzavřena dnem převzetí zboží.

Předá-li kupující závaznou objednávku prodávajícímu, je smlouva uzavřena dnem zaplacení nebo dnem převzetí zboží, podle toho který nastane dříve.

2. Ceny
Všechny ceny uvedené v materiálech prodávajícího se rozumí bez daně z přidané hodnoty a dalších služeb s prodejem spojených, není-li stanoveno jinak. Cenové nabídky vyžádané kupujícím jsou platné nejdéle 5 dní po dni jejich vystavení, u cenových nabídek s delší dobou realizace si prodávající vyhrazuje právo jejich aktualizace vzhledem k možným změnám vyvolaným zejména pohyby kurzu, celních sazeb atd.

Změny cen jsou uvedeny v aktualizovaných cenících prodávajícího, nebo jsou sdělovány na dotaz kupujícího.

3. Platební podmínky
Platba předem
Dohodnou-li se tak strany, je prodávající oprávněn žádat na kupujícím přiměřenou zálohu na cenu zboží, kterou se kupující zavazuje zaplatit nejpozději ve sjednaný den. Platba předem je realizována na základě zálohové faktury vystavené prodávajícím. Prodávající není v prodlení s plněním povinnosti dodat zboží, je-li kupující v prodlení se zaplacením sjednané zálohy.

Povinnost k zaplacení je splněna dnem připsání příslušné částky na účet prodávajícího, je-li placeno bezhotovostním převodem.

Prodávající je oprávněn odepřít předání zboží do okamžiku, než je mu prokázáno jeho úplné zaplacení.
Platba při dodání

Zboží je možno po dohodě s prodávajícím uhradit při jeho převzetí přímo na adrese kupujícího. Zvláštním případem tohoto způsobu úhrady je zboží zasílané na dobírku. Při dodání zboží dopravcem bude kupní cena placena v hotovosti dopravci. Tento druh dopravy lze využít pro balíky o maximální hmotnosti do 50kg.
Platba po dodání

Prodávající muže dle svého uvážení poskytovat kupujícímu výhodnější platební podmínky s delší dobou splatnosti. Podmínky, za kterých prodávající udělí kupujícímu kreditní limit pro fakturaci s prodlouženou splatností /dále jen kredit/ jsou řešeny dodatkem k těmto obchodním podmínkám. V případech překročení doby splatnosti uvedené na faktuře si prodávající vyhrazuje právo kupujícímu doúčtovat náklady spojené s prodloužením splatnosti až do výše 1% z nesplacené částky za každý započatý den tohoto prodlení.

4. Dodací lhůty a podmínky
Veškerá ujednání o dodacích lhůtách musí být provedena písemnou formou, a to buď potvrzením písemné závazné objednávky nebo uvedením lhůty ve smlouvě. Lhůtu lze sjednat i tak, že dnem plnění je den následující po dni, kdy obdrží prodávající zboží od svého dodavatele, nejpozději však do 1 měsíce ode dne uzavření smlouvy.

S ohledem na to, že předmětem kupní smlouvy je zboží, jehož skladování není obvyklé a možné, sjednávají strany následující postup při nedodržení dodací lhůty prodávajícím z důvodu prodlení dodavatele prodávajícího: V případě, že prodávající obdrží od dodavatele zprávu předem, že nebude schopen dodržet sjednanou dodací lhůtu, oznámí tuto skutečnost kupujícímu. Strany mohou uzavřít dohodu o dodatečné lhůtě k plnění nebo smlouvu dohodou zrušit. Nesplní-li prodávající svou povinnost k dodání zboží pro prodlení dodavatele, aniž by prodávající podal zprávu předem, může kupující od smlouvy odstoupit, poskytne-li však dodatečnou lhůtu k plnění, muže odstoupit až po jejím marném uplynutí.

Veškeré dodací lhůty jsou podmíněny včasným obdržením produktu od dodavatelů. Kupující nemůže žádat náhradu škody vzniklé nedodáním produktu od dodavatele prodávajícího. Kupující je oprávněn odstoupit od části smlouvy, která nebyla ze strany prodávajícího včas plněna.

Kupující přebírá produkt na základě podpisu /uvedení čitelného jména a příjmení/ a rodného čísla /čísla průkazu totožnosti – OP,pas, nebo razítka organizace/ na dodacím listu. Podpisem kupující stvrzuje převzetí dodávky dle množství a sortimentu a zároveň potvrzuje, že produkt nemá známky zjevných vad a poškození.
Dodání přepravní službou

V případě zaslání zboží prostřednictvím přepravní služby je kupující po převzetí zboží žádán o potvrzení dodacího listu a následné zaslání jedné kopie na adresu prodávajícího do dvou pracovních dnů od doby, kdy dodávku převzal. Dodací list je vždy součástí dodávky. Potvrzený dodací list předá kupující prodávajícímu, nebo je zašle poštou. V případě nepřevzetí objednané dodávky kupujícím budou náklady takto vzniklé prodávajícímu požadovány po kupujícím. V případě uplatnění oprávněné reklamace dodávky kupujícím ve smyslu nekompletnosti dodávky nebo záměny sortimentu, jsou další přepravní náklady takto vzniklé hrazeny prodávajícím. Potvrzením převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím přepravní služby nejsou dotčeny jiné oprávněné nároky kupujícího vůči prodávajícímu, které mohou vzniknout například z důvodu skrytých vad, nefunkčnosti dodaného zboží atd. Tyto oprávněné nároky kupujícího vůči prodávajícímu jsou dále řešeny jako reklamace dle podmínek pro reklamaci zboží a služeb.
Předvedení funkčnosti zboží

Prodávající převede kupujícímu funkčnost zboží na jeho žádost pouze tehdy, je-li to technicky možné. Veškeré náklady spojené s předvedením mohou být poté kupujícímu doúčtovány.

5. Záruční doby a reklamace
V obchodních vztazích se uplatňování nároku z vad zboží dodaného podle kupní smlouvy uzavřené mezi smluvními stranami (dále jen reklamace) řídí úpravou Obchodního zákoníku nebo Občanského zákoníku /v případě, že kupujícím je fyzická osoba bez registrované živnosti/. Základním dokumentem pro uplatňování odpovědnosti za vady je kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím dle ustanovení §§ 409-470 Obchodního zákoníku a tyto obchodní podmínky. Záruční dobou se rozumí maximální doba možnosti uplatnění reklamace vadné funkce produktu ode dne jeho převzetí kupujícím. Základní záruční doba je šest měsíců /24 měsíců pro fyzické osoby bez registrované živnosti/, není-li uvedeno jinak.
Zjištění vad a reklamace

Kupující je povinen prodávajícímu oznámit bezodkladně po provedení prohlídky dodaného zboží všechny vady, které zjistil, resp. které je možno při odborně provedené prohlídce zjistit. V případě výskytu vad , které představují podstatné porušení kupní smlouvy (ustanovení. § 345/2 odst. 2 Obchodního zákoníku) prodávajícím může kupující uplatnit některý z těchto nároků:
    -dodání chybějícího množství zboží
    -odstranění právních vad
    -odstranění vad opravou
    -přiměřenou slevu z kupní ceny
    -odstoupení od smlouvy, avšak pouze v případě, že vada činí zboží neupotřebitelným, je neodstranitelná a zboží nelze vyměnit za jiný druh zboží

Pokud kupující při dodávce přepravní službou zjistí nekompletnost dodávky, záměnu sortimentu nebo poškození zboží při dodávce zboží prostřednictvím přepravce, je povinen uplatnit reklamaci do dvou pracovních dnů ode dne převzetí dodávky, jinak se dodávka považuje za kompletní a bez závad. Reklamaci dodávky je nutno uplatňovat písemně, pro urychlení je akceptováno zaslání reklamace spolu s popisem vady elektronickou poštou na adresu prodávajícího. V případě zaslání reklamace dodávky Českou poštou je rozhodujícím dnem den podání reklamace k přepravě. Není-li tak učiněno v uvedené lhůtě, je automaticky dodávka považována za kompletně vyřízenou.

Pokud kupující neuplatní reklamaci dodávky nebo nezašle potvrzený dodací list a fakturu, může být v mnohých případech uplatňování práva vzhledem k dodávce značně ztíženo.
Omezení záruky

Záruka se vztahuje na vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nesprávnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného, nebo vadného programového vybavení, popř. spotřebního materiálu neuvedeného ve specifikacích výrobce. Stejně tak se záruka nevztahuje na škody vzniklé v důsledku živelné katastrofy, násilného poškození, povětrnostních vlivů, nebo provozu za extrémně neobvyklých podmínek a v případě neoprávněného zásahu do zboží. Na zboží charakteru software se záruka vztahuje výhradně na fyzickou nečitelnost médií. Okamžikem odstranění ochranných prostředků nemůže kupující zboží vrátit prodávajícímu. Na dodávku služeb se záruka vztahuje po dobu šesti měsíců, pokud není kupujícím na dodávce provedena změna v jejím obsahu /např. zásahy do nastavení měnící povahu nebo funkci dodávané služby/.
Uplatnění reklamace

Reklamace je uplatňována písemnou formou v sídle prodávajícího. Po dohodě je možno reklamaci uplatnit i v sídle kupujícího. Při reklamaci je kupující povinen předložit všechny doklady vztahující se k předmětu reklamace a potvrzující její oprávněný požadavek.

6. Platnost
Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem vydání a jsou závazné pro obě smluvní strany. Jejich dodatky a změny jsou možné pouze písemnou formou.

 

Milan Novák 2012